Menu

Samarbejdsaftale SSK

SAMARBEJDSAFTALE

 

Introduktion:

Nærværende aftale regulerer det løbende samarbejde for ungdomsfodbolden (piger og drenge) i klubsamarbejdet mellem SGI-Fodbold og SSK-Fodbold. Aftalen er gældende fra U13 og op og er fortløbende. Opsigelse af aftalen kan kun ske af de enkelte klubber med 6 måneders varsel, dog med hensyntagen til DBUs deadline for hold til- og udmelding. (1/5 eller 1/11)

Børnefodbolden (drenge og piger) til og med U12 fortsætter uforandret som selvstændige hold med selvstændig økonomi i de respektive moderklubber. Såfremt der på årgangen opnås enighed herom, kan samarbejdet opstartes inden U13.

Klubnavnet for holdene omfattet af denne aftale er SGI/SSK.

Formål:

Formålet med denne samarbejdsaftale er at sikre et trygt, sammenhængende og attraktivt trænings-, kamp- og klubmiljø for områdets spillere. Samarbejdet skal sikre, at der er plads til alle spillere uanset niveau, samt at spillerne bliver matchet/udfordret på deres respektive niveauer. Bredden er vigtig - der skal være plads til alle uanset niveau. Enkelte hold på de respektive årgange må ikke favoriseres frem for andre i forhold til træning, tøj og ture mm.

Økonomi/mellemregning:

Spillerne fortsætter som hidtil med at betale kontingent til moderklubben, også efter de når U13. De 2 klubber laver derefter mellemregning efter aftale. Økonomiaftalen om mellemregningen gennemgåes ved de årlige samarbejdsmøder i foråret for nærværende samarbejdsaftale.

De enkelte hold afsøger selv mulighederne som hidtil for at finde sponsorer til dækning af udgifter til indkøb af spillertøj, klubdragter mm. Tøjet indkøbes via SGIs aftale hos deres tøjleverandør (f.eks. Sportmaster).

Det er SGI, der indgår aftale med evt. lønnede trænere på de respektive årgange, dog henstilles der til forudgående samtaler med de eksisterende trænere på årgangene (SGI & SSK). Der opfordres til at de eksisterende trænere i høj grad bibeholder en rolle på holdet så længe som muligt.

Træner/holdleder:

På ungdomsårgangene ansættes der som udgangspunkt en cheftræner for årgangen, som ikke er forælder.

Hver klub (SGI og SSK) skal på alle samarbejdsårgange bidrage med frivillige til besættelse af poster som hhv.: trænere/hjælpetrænere/holdledere/ koordinatorer for at få årgangen til at fungere. Især de første år fra U13 og fremadrettet opfordres der til, at de eksisterende trænere/hjælpetrænere/holdledere og koordinatorer fortsætter som en del af teamet omkring årgangen for at gøre overgangen til ungdomssamarbejdet så smidig og bæredygtig som muligt.

Træning & kamp:

Træning foregår af praktiske årsager i Guldager Idrætscenter hos SGI, som råder over flere og bedre baneforhold. Der tilbydes samme træning til alle spillere uanset niveau.

Kampe for årgangens hold spilles som udgangspunkt i Guldager Idrætscenter, med mindre andet aftales. Det er oplagt hen over sæsonen at placere kampe i Sønderris for at bibeholde kontakten til Sønderris-området.

Alt kamp- og træningstøj, som indkøbes skal have fælleslogo påtrykt.

Tilhørsforhold:

Nye spillere som ikke tidligere har været tilknyttet en af de 2 moderklubber, bestemmer selv i hvilken klub de ønsker indmeldelse. Ingen af de 2 moderklubber må opfordre spillere til at skifte tilhørsforhold de to klubber imellem. I tilfælde af en evt. spillerflytning skal klubben hvortil spilleren flytter informere moderklubben om, at dette er sket.

Udlandstur:

Der opfordres til at der planlægges en udlandstur for at styrke fællesskabet på holdet. Dette evt. som en fælles tur på tværs af ungdomsafdelingen.  Udgiften til disse ture ligger 100% ved holdene selv og moderklubberne yder som udgangspunkt ikke tilskud til dette – dog undtaget tilskud pr. træner jf. retningslinjerne herfor.  (Et evt. opstartstilskud til den nystartede U13samarbejdsårgang aftales moderklubberne imellem).

Profilering & sponsoraftaler:

Ved enhver omtale af hold omfattet af dette samarbejde, omtales holdet fra klubbernes side som SGI/SSK. Dette gælder både på de to klubbers egne hjemmesider, Facebook sider samt aviser, klubblade mm. I tilfælde af fotografering af holdet til profilering af samarbejdet eller andet sker dette i SGI/SSK tøj.

Forældre deltagelse/frivilligt arbejde:

Der henstilles til at forældrene på de respektive hold, bakker fuldt op om klubaktiviteter både på den enkelte årgang men også for så vidt angår frivilligt arbejde i forbindelse med tværgående klubarrangementer i de to moderklubber. En aktivering af så mange forældre som muligt ved moderklubbernes aktiviteter er en nødvendighed, som alle i klubberne skal være opmærksomme på. Det forventes af trænerne på de respektive hold, at de aktivt forsøger at sikre forældredeltagelse ved arrangementer og aktiviteter - uanset hvilken klub der er arrangør.

Ved holdets indtræden i samarbejdet (som udgangspunkt U13) rundsendes et fælles velkomstbrev, forfattet af de 2 moderklubber, hvoraf det - udover velkomst og praktiske informationer – bl.a. også fremgår hvilke forventninger de to moderklubber har til forældredeltagelse og engagement i klubbens aktiviteter.

Løbende gensidig information moderklubberne imellem:

Når der i perioden mellem den årlige genforhandling af samarbejds- samt økonomiaftale opstår relevant information, som skal deles moderklubberne imellem, tages der løbende kontakt.

Årlig evaluering af samarbejdsaftalen:

Nærværende samarbejdsaftale, dertilhørende økonomiaftales samt samarbejdet generelt evalueres årligt i marts/april med repræsentanter fra begge moderklubber og tilrettes/justeres om nødvendigt efter gensidig aftale.

Opsigelse af aftale:

Aftalen er som tidligere nævnt fortløbende og kan kun opsiges med 6 måneders varsel af en af de to moderklubbers bestyrelse/udvalg. En evt. opsigelse af aftalen vil gælde alle hold. En opsigelse af aftalen skal ske skriftlig. I tilfælde af opsigelse forpligter de to moderklubber sig til i samarbejde at afklare i hvilken moderklub de respektive årgange fortsætter.

 

 Seneste justeringer i aftalen pr. april 2023

Luk