Menu

Vedtægter

§1 Foreningens navn:

Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening – Fodbold.

Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er foreningen medlem af DGI, og af Esbjerg Idrætsråd samt af de organisationer, bestyrelsen måtte finde relevante.

§2 Foreningens formål:

Formålet er at udbrede interessen for fodbold gennem træning, deltagelse i turneringer og stævner, samt søge at skabe de bedste forhold for udøvelsen af fodbold således, at de nuværende spillere fastholdes og nye spillere tiltrækkes til foreningen, samt at trænere og ledere finder foreningen tilbud så attraktive, at de motiveres til at deltage i foreningens arbejde.

§3 Optagelse af medlemmer:

Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/passivt medlem af idrætsforeningen. Aktive medlemmer er de medlemmer, der er aktive idrætsudøvere.

Aktive/passive medlemmer er de medlemmer, der deltager i foreningsarbejdet, men ikke er aktive idrætsudøvere. Aktive/passive medlemmer er stemmeberettigede og valgbare.

Passive medlemmer er de medlemmer, der støtter foreningen ved køb af passivt medlemskab mv.

For medlemmer under 18 år skal værgen underskrive indmeldelsesblanketten. Nægtes optagelse, skal sagen forelægges på førstkommende generalforsamling, hvor det afgøres, om nægtelse kan opretholdes.

Æresmedlemmer kan udpeges ved flertal i bestyrelsen med efterfølgende orientering ved den kommende generalforsamling.

§4 Kontingent:

Kontingent til foreningen fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen. Kontingent opkræves forud for aktive og aktive/passive medlemmer. For passive medlemmer opkræves kontingentet helårsvist forud.

§5 Udmeldelse/eksklusion:

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel, samt at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen.

Når et medlem er kommet i kontingentrestance for ½ år, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskluderer vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til denne.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at et flertal i bestyrelsen har stem for eksklusion. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende generalforsamling.

I alle tilfælde, hvor eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på, at meddelelse herom senest 3 døgn for generalforsamlingens afholdelse gives ham, ligesom vedkommende har adgange til denne med ret til at forsvare sig.

Spørgsmål om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jfr. §14. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages på ny som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om eksklusion.

§6 Generalforsamling:

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i foreningslokalet, suppleret med opslag på klubbens hjemmeside eller evt. i et af områdebladene”. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag bekendtgøres ved opslag i foreningslokalet mindst 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle aktive eller aktive/passive medlemmer over 16 år. Medlemmer under 18 år er ikke valgbare til bestyrelsen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen. Æresmedlemmer, der er passive eller aktive medlemmer af foreningen, har stemmeret.

§7 Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
  4. Fremlæggelse af budget for det kommende år, samt orientering om kontingentsatser
  5. Behandling af evt. indkomne forslag
  6. Valg af formand (i ulige år)/kasserer (i lige år)
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i ulige år samt 3 i lige år) samt 2 suppleanter (vælges for et år ad gangen)
  8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
  9. Evt.

 §8 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 15 medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesområde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelsen i §6.

§9 Generalforsamlingens ledelse:

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog med undtagelse af de i §5, §14 og §15 nævnte angivelser om kvalificeret stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsformen, dog skal der på forlangende være skriftlig afstemning. Alle valg skal foregå skriftligt, når der er flere kandidater til samme post. For at opnå valg eller genvalg kræves enten personlig tilstedeværelse eller en skriftligt angivet fuldmagt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvor også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

Protokollen underskrives af dirigenten.

§10 Bestyrelse:

Bestyrelsen består af formand og kasserer, der vælges på generalforsamlingen, samt af 5 bestyrelsesmedlemmer*. Valgperioden er to år, således at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, mens kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Foreningen vælger for et år ad gangen to suppleanter.

*Såfremt det på generalforsamlingen ikke lykkes at få valgt en fuld bestyrelse, kan generalforsamlingen give dispensation til i den kommende valgperiode at være færre bestyrelsesmedlemmer, end det fremgår af vedtægterne.

Foreningens daglige ledelses foretages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger, forpligter foreningen. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi og arbejder under ansvar overfor generalforsamlingen.

Bestyrelsen nedsætter og ophæver selv de fornødne udvalg. Eksempelvis økonomi-, sponsor- og sportsudvalg.

Bestyrelsen konstituerer sig snares og senest inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med næstformand og sekretær, og i forbindelse med konstitueringen aftales ydermere deltagelse i ovennævnte udvalg.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog afholdes mindst ét møde i kvartalet og i øvrigt når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. I formandens fravær træder næstformanden i dennes sted.

I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Over bestyrelsens handlinger føres en protokl/referat, der gøres tilgængeligt for medlemmerne på hjemmesiden.

§11 Tegningsregler og hæftelse:

Forening tegnes af formand (næstformand) og yderligere ét bestyrelsesmedlem. Kassereren kan meddeles prokura.

I sager, der angår optagelse af lån samt salg og pantsætning af fast ejendom samt løsøre, skal der være fuld enighed i bestyrelsen.

Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens eventuelle gælde, ligesom intet medlem kan gøre krav på at få andel i foreningens midler.

§12 Regnskab:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 25. januar afgive driftsregnskab for det forløbne regnskabsår og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisorerne, den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse ved opslag i foreningslokalet.

§13 Revision:

På generalforsamlingen vælges for ét år ad gangen 2 revisorer og en revisorsuppleant.

Revisorerne skal hvert år i januar/februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§14 Vedtægtsændringer:

Forandringer i disse vedtægter kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§15 Foreningens opløsning:

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at være beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og til forslagets vedtagelse kræves mindst ¾ af de afgivne stemmer for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, anset hvilket antal medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at et simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt. Formuen skal skænkes til idrætslige eller almennyttige formål.

Vedtægterne er revideret på generalforsamlingerne: D. 19. februar 1985 - D. 8. februar 1994 - D. 20 november 1997 - D. 19. februar 2009 og D. 16. juni 2021

Luk